Luotettava ja vakaa kumppani

SL-teollisuuspalvelu Oy

Teollisuuden prosessiputkistot ovat pääosaamistamme 

SL-teol­li­suus­pal­ve­lu Oy on vuon­na 2015 perus­tet­tu per­hey­ri­tys. Yri­tyk­sen pää­toi­mia­la on teol­li­suu­den pro­ses­si­put­kis­to­jen asen­nusTeem­me työm­me laa­duk­kaas­ti ja täs­mäl­li­ses­ti: se pitää, mikä sovi­taan. 

Meil­tä saat ammat­ti­tai­tois­ta ja luo­tet­ta­vaa pal­ve­lua monen eri mit­ta­luo­kan pro­jek­tei­hin. Olem­me saa­neet asiak­kail­tam­me hyvää palau­tet­ta, ja meil­le on tär­ke­ää teh­dä työt niin hyvin, että asiak­kaam­me ovat tyy­ty­väi­siä. Osaa­vien yhteis­työ­kump­pa­niemme ansios­ta katta­va ali­han­kin­ta­ver­kos­tom­me mah­dol­lis­taa suur­ten­kin pro­jek­tien läpi­vie­mi­sen 

Ammattitaitoinen henkilökunta

Hen­ki­lös­töm­me on ammat­ti­tai­tois­ta ja tun­nol­lis­ta. Tar­vit­ta­vat hit­saus­pä­te­vyy­det ovat aina ajan tasalla.